Novinky
05.05.2022

Koupě společnosti

Svým českým klientům jsme poskytli kompletní právní servis při koupi montážní a servisní společnosti od jejích původních polských akcionářů včetně právní podpory při zajištění financování této transakce.

Administrátor

17.10.2019

Koupě části závodu

Klientovi z oblasti venkovní reklamy jsme poskytli kompletní právní servis při koupi části závodu konkureční společnosti.

Administrátor

15.01.2019

Restrukturalize holdingu

Klientovi z oblasti automobilového průmyslu jsme poskytli kompletní právní servis při restrukturalizaci jeho holdingu, který zahrnoval převody podílů, rozdělení společnosti odštěpením sloučením do dvou nástupnických společností při zachování existence rozdělované společnosti a fúzi sloučením dvou dalších společností holdingu.

Administrátor

Partneři
        
                
           

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Weikerta se specializuje na poskytování právního poradenství pro podnikatelské subjekty a dovoluje si Vám nabídnout své služby v následujících oborech.

 

 

OBCHODNÍ PRÁVO

Poradenství v oblasti obchodního práva je hlavní službou poskytovanou naší advokátní kanceláří a tvoří základ i pro ostatní dále uvedené specializace. Naše služby v oblasti obchodního práva lze rozdělit do tří základních skupin, a to právo obchodních společností, obchodní závazkové vztahy a ochrana proti nekalé soutěži.

více ▼

Mezi naše služby v oblasti práva obchodních společností patří zejména zakládání obchodních společností, provádění veškerých korporátních změn, včetně  zvyšování a snižování základního kapitálu, likvidace společnosti, dále pak organizování valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností a v neposlední řadě rovněž poradenství v oblasti vydávání cenných papírů.

V oblasti obchodních závazkových vztahů máme bohaté zkušenosti se všemi druhy smluvních vztahů, poskytujeme právní poradenství zejména při procesu koncipování obchodních smluv a jejich vyjednávání.

V oblasti ochrany proti nekalé soutěži poskytujeme právní poradenství klientům dotčeným jak obecnými nekalosoutěžním praktikami, tak i specifickým nekalosoutěžním jednáním, například od (bývalého) zaměstnance nebo v prostoru internetu.

Naše dlouholeté zkušenosti s obchodním právem na všech úrovních, od velkých nadnárodních společností až po začínající podnikatele, spolu s hlubokou znalostí práva v níže uvedených právních odvětvích nám umožňují poskytnout našim klientům služby nejvyšší možné kvality.méně ▲

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní služby v oblasti fúzí a akvizic. V této oblasti naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby při prodeji sloučení, splynutí, rozdělení a jiných přeměnách společností, včetně vkladu podniku nebo části podniku do základního kapitálu nově založené společnosti.

více ▼

Klientům poskytujeme právní služby ve všech fázích procesu fúzí a akvizic. Poskytujeme poradenství v při stanovení vhodné formy fúze nebo akvizice, při vyjednávání a kompletaci dokumentů a při závěrečné fázi včetně koncipování smluv.

V rámci fúzí a akvizic poskytuje naše advokátní kancelář zejména služby spočívající v detailní přípravě struktury transakce, služby právního zástupce v souvislosti s regionálními akvizicemi, provedení právního auditu (due diligence), přípravu a projednání transakční dokumentace a kontrolu dodržování relevantních právních předpisů.

V rámci due diligence provádíme specializované právní analýzy zaměřené na klientem zadané oblasti. Zejména provádíme právní analýzy vnitřních právních vztahů společnosti, včetně právních analýz vztahů mezi společníky, mezi společníky a společností a mezi společností a statutárními orgány, dále provádíme právní analýzu veškeré smluvní dokumentace a obchodních vztahů společnosti, pracovně-právních vztahů, finančních transakcí, právních vztahů k nemovitostem, movitým věci i právům, zadávání veřejných zakázek, softwaru a patentům či ochrany osobních údajů.méně ▲

Sporová agenda a správní řízení

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v spočívající v zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních. Máme bohaté zkušenosti i v zastupování klientů při řešení sporů smírnou cestou.

více ▼

Kromě velmi častého zastupování klientů před obecnými soudy všech stupňů máme zejména bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v rozhodčích řízeních. JUDr. Pavel Weikert je dlouholetým rozhodcem u Rozhodčího soudu při Agrární a Hospodářské komoře České republiky, proto víme, jak tento soud funguje, na co se zaměřují rozhodci při procesech a můžeme lépe odhadovat jejich způsob uvažování, díky čemuž můžeme klientům nabídnout v této oblasti maximální možnou kvalitu služeb.

V oblasti správního řízení poskytujeme právní zastoupení ve správních řízeních vedených orgány státní správy i samosprávy. Bohaté praktické zkušenosti máme se správními řízeními vedenými Českou národní bankou. JUDr. Pavel Weikert je totiž členem rozkladové komice ČNB, která je poradním orgánem bankovní rady ČNB. Proto můžeme i v této oblasti nabídnout klientům detailní znalosti tohoto typu správního řízení a tím nejvyšší kvalitu námi poskytovaných služeb.

Dále poskytuje naše advokátní kancelář zastupování zejména ve správních řízeních vedených před Energetickým regulačním úřadem, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadem azylové a migrační politiky Ministersva vnitra ČR.méně ▲

Duševní vlastnictví a průmyslová práva

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví a specializuje se zejména na autorské právo, ochranné známky, patenty, užitné vzory a průmyslové vzory, ochranu obchodních označení a know-how.

více ▼

V oblasti práva autorského práva poskytujeme poradenství zejména v oblasti zajištění převodu majetkových autorských práv (např. mezi objednatelem a zhotovitelem), poskytování licencí k autorským dílům, a dále ve sporech o (ne)oprávněné užití autorského díla.

V oblasti ochranných známek, patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v řízeních jak před Úřadem průmyslového vlastnictví, tak před evropským Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, které zahrnuje doporučení nejúčinnějšího způsobu ochrany daného produktu klienta, zpracování veškerých podkladů pro úspěšnou registraci a následná obrana práv našich klientů v této právní oblasti, spočívající např. v podávání námitek proti registraci zaměnitelné ochranné známky, podávání návrhů na zrušení ochranné známky a návrhů na prohlášení ochranné známky za neplatnou, zastupování klientů ve sporech o (ne)oprávněné užívání ochranných známek či porušení práv našich klientů pramenících z jimi registrovaných patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů. Rovněž poskytujeme služby v oblasti poskytování licencí k ochranným známkám, patentům, užitným vzorům a průmyslovým vzorům.

Naše advokátní kancelář má rovněž rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti zajištění práv při prodeji a nákupu produktů obsahujících vzájemné propojení autorského práva a průmyslových práv (např. strojní zařízení ovládané pomocí počítačového programu). Tyto naše znalosti využíváme i při realizaci právního poradenství v oblasti fúzí a akvizic.

Rovněž dlouhodobě poskytujeme právní poradenstvím našim klientům v oblasti právních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, kteří v rámci své náplně práce mají za úkol vytvářet autorská díla, vynálezy nebo zlepšovací návrhy. méně ▲

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti práva informačních technologií, a to zejména při vývoji, prodeji a nákupu softwaru, včetně procesu předání a převzetí IT díla, a při podnikání v prostředí internetu, kde se specializujeme na uzavírání smluv „on-line“, stanovení vhodných obchodních podmínek a ochranu doménových jmen.

více ▼

Právním tým naší advokátní kanceláře obsahuje právníky, kteří mají vysokoškolské vzdělání v právu a zároveň v informatice, díky čemuž má naše advokátní kancelář detailní znalosti oboru informačních technologií a může tak svým klientům nabídnout maximální kvalitu služeb i v tomto specifickém oboru podnikání.

V oblasti vývoje, prodeje a nákupu softwaru poskytujeme právní poradenství ve dvou základních oblastech, a to v oblasti technického řešení daného produktu a v oblasti grafického zpracování díla, resp. uživatelského rozhraní. Vždy se snažíme vyhovět požadavkům našich klientů a doporučit nastavení práv tak, aby bylo maximálně chráněno autorské právo vlastníka práv k softwaru a zároveň nebyl uživatel softwaru omezen v dispozici se softwarem.  

Při vývoji softwaru poskytujeme právní poradenství zejména v oblasti pracovněprávních vztahů s prvky autorského práva, licenčních limitů použití softwaru třetích osob jako součásti softwaru vyvíjeného klienty (včetně možnosti úpravy zdrojových kódů) a v neposlední řadě při licencování a jiné právní ochraně softwaru.

Našim klientům poskytujeme dále právní poradenství v oblasti předání a převzetí IT díla zhotovovaného „na zakázku“ pro konkrétního zákazníka, včetně procesu vytýkání vad takového díla.  V této oblasti podle našich zkušeností dochází k častým sporům, proto poskytujeme našim klientům kvalitní právní zastoupení v soudních sporech.

Naše advokátní kancelář má rovněž bohaté zkušenosti při poskytování právních služeb podnikatelům využívajícím k podnikání internet. V tomto oboru nabízíme právní poradenství zejména při nakládání s osobními údaji, stanovení procesů schvalování smluv distanční elektronickou formou, tedy „online“ a zároveň stanovení takových obchodních podmínek, které v maximální možné míře ochrání naše klienty.

Mezi další poskytované služby v oblasti informačních technologií patří právní poradenství při obraně proti nekalé soutěže v oboru IT a v prostředí internetu, včetně ochrany doménových jmen.

Právo informačních technologií je úzce spjato s právem duševního vlastnictví, proto si dovolujeme doporučit navštívení sekce práva duševního vlastnictví.méně ▲

Stavebnictví a Nemovitosti

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství při podnikání v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Zejména se zabýváme developerskými projekty, prodejem a nákupem nemovitostí, správou nemovitostí a podnikání v oblasti pronájmu bytů a nebytových prostor.

více ▼

V oblasti práva nemovitostí se opíráme o dlouholeté bohaté zkušenosti při poskytování právních služeb subjektům podnikajícím v oblasti realit a developmentu. Proto jsme schopni poskytnout svým klientům kompletní paletu služeb spočívající zejména v koncipování převodních smluv, zástavních smluv, smluv o zřízení věcného břemen, smluv o nájmu nebytových prostor či smluv o nájmu bytů anebo smluv o výstavbě. Zpracováváme detailní analýzy takových smluv.

Rovněž poskytujeme našim klientům poradenství v oblasti změny právního režimu pozemků a zastupujeme naše klienty ve správních řízeních vedených před stavebními a katastrálními úřady, poskytujeme právní poradenství ve věcech územního plánování a stavebních řízení.

V oblasti práva nemovitostí dále naše advokátní kancelář zpracovává detailní právní analýzy právních vztahů mezi majiteli bytových jednotek (nebytových prostor) ve vztahu ke spoluvlastnickým podílům na společných částech domu. Rovněž se zabýváme všemi právními aspekty společenství vlastníků jednotek.méně ▲

Pracovní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti pracovního práva. Zejména máme zkušenosti s poradenstvím v oblasti pracovních poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ukončování pracovních poměrů, kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv a pracovněprávních a kolektivních sporů.

více ▼

Dále se poskytujeme právní poradenství při vydávání vnitřních předpisů, pracovních řádů a pracovních pokynů. Máme rovněž bohaté zkušenosti s koncipováním etických kodexů a procesem jejich schvalování.

Rovněž poskytujeme právní služby při odměňování zaměstnanců a agenturním zaměstnávání, a to zejména dohodám mezí společnostmi a agenturami práce a režimem zaměstnance agentury práce.

Specifickou oblastí, které se naše advokátní kancelář věnuje je koncipování pracovních smluv s prvky práva duševního vlastnictví a zaměstnávání cizích státních příslušníků, včetně vyřizování veškerých povolení.
méně ▲

Veřejné zakázky

Poskytujeme kompletní právní servis veřejným, dotovaným i sektorovým zadavatelům veřejných zakázek. Rovněž poskytujeme právní služby v oblasti podání námitek proti úkonům zadavatelů v zadávacích řízeních a zastupujeme klienty v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

více ▼

Našim klientům poskytujeme služby v při založení a administraci profilu zadavatele a e-accountu (komunikace s agenturou Czech Invest).

Poskytujeme kompletní právní servis při zpracování dokumentace k veřejným zakázkám a pro zadávací řízení, zejména zadávací dokumentaci, smlouvy o dílo, koncipování výzev k podání nabídky, oznámení ve věstníku veřejných zakázek. Rovněž kompletně za klienty zpracováváme průběh celého zadávacího řízení, včetně přebírání nabídek, otevírání obálek a vyhodnocování nabídek.

Rovněž poskytujeme služby při samotné realizaci veřejných zakázek, kde nabízíme služby nejvyšší kvality zejména díky propojení našich znalostí v oblasti veřejných zakázek a dalšími specifickými obory práva, zejména obchodní právo, stavební právo, právo informačních technologií či energetika.

Máme zkušenosti s veřejnými zakázkami na stavební práce, dodávky i služby, a to nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky i veřejné zakázky malého rozsahu. Rovněž jsme se podíleli na veřejných zakázkách v mezinárodním prvkem.

Máme zkušenosti s právním poradenstvím dotovaným i sektorovým zadavatelům, a to zejména z oblasti energetiky, chemického průmyslu a stavebnictví.méně ▲

Energetika

V oblasti energetiky provádíme kompletní právní servis klientům podnikajícím v tomto oboru. Poskytujeme jim tudíž například právní služby zejména v oblasti sjednávání a koncipování smluv o připojení, smluv o distribuci, smluv o dodávách energií a související právní analýzy. Zastupujeme klienty v licenčním řízení před ERÚ.

více ▼

Máme rovněž zkušenosti v oblasti výstavby a připojení FVE.méně ▲

Letectví

Máme dlouholeté praktické zkušenosti při poskytování právních služeb subjektům v oboru letectví. I v tomto oboru se zabýváme koncipováním příslušných smluv, koncipováním právních stanovisek a detailních analýz. Zastupujeme klienty při akvizicích projektů v oboru letectví a jsme schopni v tomto oboru nabídnout svým klientům i právní servis související s ochranou jejich průmyslového vlastnictví. Zastupujeme klienty při jednáních s příslušnými úřady v České republice, jako jsou Úřad pro civilní letectví či Letecká amatérská asociace ČR, nebo ve Slovenské republice, jako jsou Letecký úrad Slovenskej republiky anebo Slovenská federácia ultraľahkého letania.

více ▼

Mezinárodní a komunitární právo

Naše advokátní kancelář poskytuje služby ve všech výše uvedených oborech i subjektům působícím mimo území ČR, proto je pro nás naprostou samozřejmostí detailní orientace v mezinárodním právu a právu Evropské unie.

více ▼


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: